Количка

0 артикула
Начало Грижа за тялотоРепеленти и продукти след ухапванеZig Zag / Зиг Заг Репелентен спрей против паяци 500ml

Zig Zag / Зиг Заг Репелентен спрей против паяци 500ml

Цена: 10.40лв.
  • Код:
    Zig Zag 02
Зиг Заг Магна Тела е инсектицид, специално разработен за третиране на паяци и срещу образуване на паяжини. Има бърз първоначален ефект и продължително остатъчно действие. Предпазва от паяжини до 40 дни след употреба.
 
Разрешение № 2030-1/08.11.2016 на МЗ.
Активни вещества в g / 100 g: Тетраметрин - 0,15 g; Перметрин - 0,15 g,  1 R-транс фенотрин - 0,10 g, Пиперонил бутоксид 0,7 g.
Вид на биоцида: аерозол.
 
Начин на употреба:
Премахнете всички налични паяжини. Пръскайте равномерно в продължение на 3 секунди всеки квадратен метър. Обърнете особено внимание на краищата на пода, зад мебелите и местата, където има паяци. Специалният клапан позволява да се достигне и до най-отдалечените ъгли на дома, дори и на разстояние 2,5 - 3 метра. Третирането може да се повтори при необходимост. За поддържане на най-добри резултати прилагайте на всеки 35 / 40 дни.
 
Достъп на хора и животни до третираните зони: след добро проветряване и не по-малко от 1 час след обработка.
 
Мерки за първа помощ:
 
- При контакт с очите: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива. Продължавайте да промивате. Ако дразненето продължи, потърсете медицински съвет / помощ. При неразположение, се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
 
- При контакт с кожата: Измийте обилно с вода и сапун.
 
- При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
 
- При поглъщане: Потърсете незабавно медицинска помощ. Не предизвиквайте повръщане! Не прилагайте нищо, което не е предписано от лекар.
 
Предупреждения за опасност:
- Изключително запалим аерозол.
- Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.
- Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект.
- Съдържа перметрин. Може да причини алергична реакция.
 
Препоръки за безопасност:
- Ако е необходима медицинска помощ, носете етикета или цялата опаковка.
- Съхранявайте извън обсега на деца.
- Пазете от топлина / открит пламък / искри / нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено.
- Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.
- Съд под налягане: не пробивайте, дори и след употреба.
- Избягвайте изпускане в околната среда.
- Пазете от пряка слънчева светлина. Не излагайте продукта на температури, по-високи от 50 градуса.
- Изхвърлете съда в съответствие с нормативната уредба.
 
Внимание!
Избягвайте контакт с кожата и очите.
Не използвайте по начин, различен от посочения в указанията за употреба.
Пазете далече от храни, напитки, фуражи или контейнери, които ги съхраняват.
Избягвайте прекомерна употреба.
Не вдишвайте аерозола.
По време на употреба не яжте, не пийте и не пушете.
При използване на закрито избягвайте натрупването на пари. Оставете вратите и прозорците отворени за по-добра вентилация.
 
Препоръки за безопасност:
При необходимост от медицинска помощ носете опаковката или етикета на продукта.
Тютюнопушенето забранено.
Не пръскайте към открит пламък или друг източник на запалване.
Съд под налягане: дори и след употреба не го пробивайте и не го изгаряйте.
Измийте старателно ръцете си след използване на спрея.
Избягвайте вдишване на газ / изпарения / аерозол.
Използвайте само на открито или на място, което може да се проветри добре.
Носете предпазни ръкавици, предпазно облекло и предпазни очила.
Пазете от пряка слънчева светлина и температури, по-високи от 50 ºС.
Изхвърлете празния флакон след употреба в съответствие с нормативната уредба.
 
Съхранение:
Далече от източници на топлина, нагорещени повърхности, запалителни материали, искри, открит пламък и деца.
 
Опаковка: аерозолен флакон от 600 мл.
 
Производител: Deisa Ebano s.p.a.. Италия.
Zig Zag / Зиг Заг Репелентен спрей против паяци 500ml
Zig Zag / Зиг Заг Репелентен спрей против паяци 500ml